Forskning

VIT for næringsliv som vil forske

VIT er etterfølgeren til VRI-programmet i Troms. Gjennom VIT tilbys det en rekke virkemidler for å skape relasjoner mellom næringsliv og forskningsmiljø i Troms. Virkemidlene skal brukes i FoU-prosjekter, og er et lavterskeltilbud for virksomheter som ønsker å bruke ny kunnskap til å styrke egen drift.

I artiklene på denne siden brukes VRI-programmet som begrep. VRI-programmet eksisterte til og med 2016, og alle prosjektene som omtales ble gjennomført før årsskiftet 2016 - 17. Virkemidlene som omtales under VRI er relevante for VIT, som er det nye virkemiddelprogrammet fra 1. januar 2017.

Satsingsområder

VIT er et program med varighet fra 2017 og ut 2019. Virksomheter fra alle bransjer er velkommen til å søke støtte, men følgende næringer vil bli prioritert i prosjektperioden:

  • leverandørindustri
  • reiseliv
  • marine ressurser
  • rom / jord

Samhandlingsprogram

Programmet er en felles satsing på regional innovasjon støttet av Norges forskningsråd og Troms fylkeskommune, gjennom forskningsrådets program FORREGION. Fylkeskommunen bidrar til utvikling i samfunnet ved å tilrettelegge for mer bruk av FoU i næringslivet for å stimulere til vekst og innovasjon.

Fire typer virkemidler

Det er i hovedsak fire typer aktive virkemidler som VIT Troms bidrar med:

  • forprosjekt i bedrift
  • kompetansemegling
  • personmobilitet
  • klyngesamarbeid

Forprosjekt i bedrift

Ett av de mest brukte tiltakene er forprosjekt i bedrift. Dette er en ordning som brukes for å støtte forskning i egen virksomhet. Midlene brukes til kjøp av forskningstjenester fra en av forskningsinstitusjonene som er nevnt over. Det kan søkes om støtte for inntil 200.000 kroner, og det forutsetter 50% egenandel. Egenandel kan erstattes med egeninnsats, som må dokumenteres godt. Vi anbefaler virksomheter å ta kontakt med kompetansemegler før søknaden skrives.

Kompetansemegling

Hvilke fagmiljøer bør jeg kontakte? Hvordan søker jeg? Hva skal søknaden inneholde? Hvordan lager jeg en problemstilling? Disse, og andre spørsmål, får du hjelp til å besvare gjennom våre kompetansemeglere. Det kan være vanskelig for en virksomhet å orientere seg i mylderet at støtteordninger og forskningsmiljø. Våre kompetansemeglere kan bistå din virksomhet direkte i forhold til forskning, eller koble dere sammen med rett kompetansemiljø. Kontakt prosjektkoordinator for å få oversikt over aktuelle kompetansemeglere for din virksomhet. Send mail eller ring 77 78 80 40.

Personmobilitet

Ordningen skal stimulere til et langsiktig samarbeid mellom næringsliv og forskning. Målet er å øke samarbeidet mellom virksomhetene i Troms og FoU-miljøet i fylket, samt å styrke forskningen i og for Troms. Det er to typer mobilitetstyper fra FoU-miljø til næringsliv som kan finansieres gjennom VIT:

  • næringslivsmentorer
  • studenter

Klyngesamarbeid

VIT Troms samarbeider med flere klynger, og kan finansiere læringsarenaer. Samarbeid og delingskultur er oppskrift på regional utvikling og innovasjon. Derfor er klyngesamarbeid viktig. Ved å samarbeide om FoU med andre bedrifter i samme næring får man mulighet til å utnytte hverandres kompetanse og erfaring med mål om å skape enda bedre og innovative løsninger sammen. Klyngene i Troms er organisert innen reiseliv, maritim næring og marin bioteknologi.