Har du en ide

til et forskningsbasert prosjekt?

OM VIT TROMS

FINANSIERING

VEILEDNING

Om VIT Troms

Målet med VIT er å styrke virksomheter i Troms. Det gjør vi ved å satse på innovasjon og utvikling i samhandling mellom forskning og næringsliv.

SATSINGSOMRÅDER

VIT er en virkemiddelordning finansiert av Troms fylkeskommune og Norges forskningsråd. Programmet har varighet fra 2017 og ut 2019. Den er etterfølgeren til VRI-Troms, som eksisterte frem til og med 2016. Virksomheter fra alle bransjer er velkommen til å søke støtte, men følgende næringer vil bli prioritert i prosjektperioden:

  • Leverandørindustri
  • Reiseliv
  • Marine ressurser
  • Rom / jord

 

VIRKEMIDLER

Vi har en rekke verktøy som er tilpasset virksomheter med forskjellige behov.

  • Forprosjekt i bedrift - støtte for å dekke kjøp av forskningstjenester
  • Personmobilitet gjennom studenter i bedrift og næringsmentor-stillinger
  • Kompetansemekling
  • Klyngesamarbeid

Finansiering

Ikon for finansiering

I tillegg til midler fra VIT finnes det andre støtteordninger for virksomheter som ønsker å utvikle bedriften videre. Under kan du finne noen av de. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med VIT Troms.

Regionale Forskningsfond Nord-Norge

Støtter
Virksomheter i Nord-Norge
Til
Kvalifiseringsprosjekter for å lage FoU-prosjekter. Gjennomføring av FoU-prosjekter.
Søknadssum
Inntil 300.000 for kvalifiseringsprosjekter. Inntil 3.000.000 for FoU-prosjekter.

Troms fylkeskommune

Støtter
Prosjektstøtte
Til
Offentlig sektor, organisasjoner, forskningsmiljø, bedrifter
Søknadssum
Støtter primørt fra kr. 300.000 og oppover.
Søknader til mindre prosjekter kan sendes til kommunale næringsfond i egen kommune.

Innovasjon Norge, Arktis

Støtter
Generell bedrifts- og prosjektorganisering
Til
Lån, tilskudd og garanti
Søknadssum
Etter avtale. Normalt tilskuddssats på 10-40%. Kontakt Innovasjon Norge sitt kontor i Tromsø for mer informasjon.

VIT Troms

Støtter
Forprosjekt, mobilitet og kompetansemegling
Til
Bedrifter, studenter, næringsliv i Troms, samt universitets-, høgskole-, og instituttsektor
Søknadssum
Forprosjekt inntil 200.000 til kjøp av forskning. Veiledning fra kompetansemegler er gratis. Studenter kan få dekket reise- og oppholdskostnader i forbindelse med bedriftsopphold.

MABIT

Støtter
Prosjekter innenfor ett av tre hovedsatsingsområder
Til
Nordnorske bedrifter innen bioteknologi, fiskeri eller havbruk. Næringsaktører utenfor landsdelen som samarbeider med bioteknologiske FoU-miljøer i Nord-Norge. FoU-miljø i Nord-Norge, eller utenfor landsdelen i samarbeid med nordnorske næringsaktører
Søknadssum
Programmet disponerer 10. mill. kroner i 2017.

SkatteFUNN

Støtter
Forsknings- og utviklingsprosjekter
Til
Alle bransjer
Søknadssum
Skattefradrag. 20% for små og mellomstore bedrifter. 18% for store bedrifter.

Norges forskningsråd

Støtter
Innovasjonsprosjekter i næringslivet, EU og EUROSTARS, Nærings-PHD
Til
Forskning i eller for bedrifter
Søknadssum
Varierer, se link

Interreg

Støtter
Grenseregionalt samarbeid mellom de nordligste delene av Sverige, Norge, Finland og Sápmi
Til
Samarbeidsprosjekt innen forskning og innovasjon, konkurransekraft, sysselsetting, miljø og ressurser. Virksomheter samt private og offentlige organisasjoner kan søke om støtte.
Søknadssum
Det norske Interreg programmet disponerer ca 8.7 mill Euro fra 2014 til 2020.

Veiledning

Veiledning_ikon

Her finner du en oversikt over hvem som kan hjelpe og veilede din bedrift dersom du ønsker å benytte forskning i ditt utviklingsarbeid. For mer info og veiledning, ta kontakt med VIT.

NÆRINGSHAGER

I næringshagene får du tilgang til profesjonell bistand, til å orientere deg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsideer, arbeide med markedet og finne kapital. Mange næringshager tilbyr også forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter.

Næringshagen Midt-Troms

Halti Næringshage

 

INKUBATORER

Hos inkubatorene kan din innovasjonsbedrift ta i bruk kompetanse og nettverk som inkubatoren har. Inkubatorene tilbyr også administrative tjenester og kontorleie.

Kunnskapsparken Nord

Norinnova Technology Transfer

NÆRINGSKLYNGER

Geografisk konsentrasjon av relaterte bedrifter og institusjoner hvor bedriftene har økonomiske fordeler av lokalisering i klyngen. Bedriftene samarbeider innen utvikling av teknologi og løsninger som skal komme til klyngemedlemmenes gode. Klyngene i Troms er rettet mot reiseliv, bioteknologi og maritim næring.

Arctic 365

Biotech North

STUDENTMOBILITET

Bedrifter kan hospitere studenter i deler av studieløpet. For eksempel under skriving av bachelor- eller masteroppgave. Prosjektet som gjennomføres hos bedriften kan være en integrert del av studiene eller en sentral del av studentens avsluttende oppgave. Midler tildeles studenten etter søknad. Ta gjerne kontakt med Mette Ravn Midtgard ved UiT Norges arktiske universitet for mer informasjon: mette.r.midtgard(at)uit.no

NÆRINGSLIVSMENTOR

Kandidater fra næringslivet kan søke UiT Norges arktiske universitet om næringsmentor-stillinger i UiTs fagmiljøer. Hensikten er et tettere FoU samarbeid mellom universitetet og næringslivet for å styrke forskningen og næringslivet i regionene. Les mer.

KOMPETANSEMEGLER

En kompetansemegler bistår med å diskutere prosjektideer og setter virksomheten i kontakt med relevante forskermiljøer. Kompetansemegler har innsikt i forskermiljø og næringsliv, og kan ved å ha en fot i begge leire formidle kontakt mellom næringsliv og forskning. Les mer om kompetansemeglere og finn kontaktinformasjon her.

 

FORSKNINGSRÅDET

Norges forskingsråd arbeider med forskingspolitiske spørsmål og økt internasjonalt samarbeid. Forskningsrådet skaper møteplassar for og dialog mellom forskere, næringsliv og aktører som finansierer forsking. Forskningsrådet har laget en samleside med støtte til næringslivet, som du kan lese her.